Chăm Sóc Kênh Online - EMS Marketing Online
  • Phone: +1 (919) 324 0568
  • Email: emsmarketingha@gmail.com

Chăm Sóc Kênh Online

EMS Marketing Online > Chăm Sóc Kênh Online
  • Duy trì và lấy quản trị các kênh online ( Facebook, Instagram, Google Business, Printest và 1 số kênh quốc tế)  cho tiệm Nails & spa.
  • Cập nhập hình ảnh, nội dung chuẩn theo phong cách các tiệm Nails & Spa.
  • Giúp tiệm quản lý bad review and good review.
  • Viết bài thông báo chuyên nghiệp.